It is the top of this page

List according to denomination

Last update date May 25, 2020

※About Yokohama meeting, CDP, INOUE Sakura, TOYOTA Yuki, Kanagawa net, please see independent.

(as of April 10, 2020)

The Liberal Democratic Party, independent meeting (36)

Leader FURUKAWA Naoki (Asahi)
Vice-leader INAMI Toshinosuke (the inside)
Vice-leader FUJISHIRO Tetsuo (Kanagawa)
Vice-leader WATANABE Tadanori (Tsurumi)

Belonging member of the Diet
  Ryosuke Aoki (Hodogaya)
  East Michiyo (Tsurumi)
  ISOBE Keita (Hodogaya)
  OKUWA Masataka (Sakae)
  KAJIMURA Mitsuru (spring) 
  Keisuke Kamoshida (green)  
  KAWAGUCHI Hiro (Seya)
  KUSAMA Tsuyoshi (Tsuzuki)
  KUROKAWA Masaru (Kanazawa)
  KOMATSU Noriaki (Kanagawa)
  KOSHIISHI Katsuko (Sakae)
  SATO Shigeru (Asahi)
  SATO Hirofumi (Kohoku)
  SAITO Tatsuya (green)
  SAKAI Makoto (Kohoku)
  SHIMIZU Tomio (the west)
  SHIBUYA Takeshi (the south)
  SUZUKI Taro (Tozuka)
  SENOMA Yasuhiro (Konan)
  SEKI Katsunori (Isogo)
  TANOI Kazuo (Konan)
  We look at Takahashi seaweed (Kanazawa)
  HASEGAWA Takuma (Tsuzuki)
  Shigeru Fukuchi (Kohoku)
  FUSHIMI Yukie (Tozuka)
  MATSUMOTO Ken (the inside)
  YAMASHITA Masato (green leaves)
  Issei Yamada (Tsurumi)
  YAMAMOTO Takashi (Isogo)
  YUSA Daisuke (the south)
  YOKOYAMA Masato (green leaves)
  YOKOYAMA Yutaro (spring)

Constitutionalism, national forum (20)

Leader KONNO Norito (green)
Vice-leader OYAMA Shoji (Kohoku)
Vice-leader MOCHIZUKI Kotoku (Tsuzuki)

Belonging member of the Diet
  ARIMURA Toshihiko (Tsurumi)
  OIWA Masakazu (Asahi)
  Ono tomoi (Kohoku) 
  Takahiro Ogiwara (the west)
  Kaji tail light (Konan)
  kogayu Yasuhiro (Asahi)
  SAKAMOTO Katsuji (Tozuka)
  Yuki Tanaka (green leaves)
  NAKAYAMA Daisuke (Kanagawa)
  We get Hasegawa and arrive (Sakae)
  HANAUE Kiyoshi (Seya)
  fujii Yoshiaki (Tsuzuki)
  FUJISAKI Kotaro (green leaves)
  FUMOTO Rie (spring)
  Forest Hirotaka (Hodogaya)
  YATABE Koichi (Kanazawa)
  YAMAURA Eita (Tozuka)

The Komeito (16)

Leader TAKEUCHI Yasuhiro (Kanagawa)
Vice-leader SAITO Shinichi (Hodogaya)
Vice-leader MOCHIZUKI Yasuhiro (Kohoku)

Belonging member of the Diet
  ANZAI Hidetoshi (Konan)
  OZAKI Futoshi (Tsurumi)
  KATO Hiroto (Isogo)
  Shuichi Kiuchi (Asahi)
  GYOTA Tomohito (green leaves)
  Kazuhiro Kubo (Seya)
  GENNAMI Masayasu (spring)
  SAITO Shinji (Tsuzuki)
  髙kyoseichi (green)
  TAKENOUCHI Takeshi (Kanazawa)
  NAKAJIMA Mitsunori (Tozuka)
  NITTA Masatoshi (the south)
  FUKUSHIMA Naoko (the inside)

The Japanese Communist Party (nine)

Leader ARAKI Yumiko (the south)
Vice-leader SHIRAI Masako (Kohoku)
Vice-leader FURUYA Yasuhiko (Tsurumi)

Belonging member of the Diet
  IWASAKI Hiroshi (Tozuka)
  USAMI Sayaka (Kanagawa)
  ONUKI Norio (green leaves)
  KAWAJI Tamio (Asahi)
  KITATANI Mari (Hodogaya)
  MIWA Chiemi (Konan)

Independent (five)

  OBATA Masao (Kanazawa) <Yokohama meeting>
  OTA Masataka (Isogo) <CDP>
  INOUE Sakura (Tsurumi) <INOUE Sakura>
  TOYOTA Yuki (Kohoku) <TOYOTA Yuki>
  Hirata Ikuyo (green leaves) <Kanagawa net>
  
  ※<> Inner Yokohama meeting, CDP, INOUE Sakura, TOYOTA Yuki, Kanagawa net transcribe names such as belonging political organizations which report included not name of denomination of Yokohama City Council.

Inquiry to this page

The City Council Bureau City Counsil desk work department's secretary public relations section

Telephone: 045-671-3040

Telephone: 045-671-3040

Fax: 045-681-7388

E-Mail address [email protected]

Return to the previous page

Page ID: 457-881-608

We come back to the top