It is the top of page.
We skip the text and read menu

Page of Easy Japanese

 Logo Facebook "tsurumikunooshirase"

  
 In this page, it is gaikokujingatsurumikudeseikatsusurutameni, benrinajohooyasashiinihongodeoshiraseshiteimasu.  tsurumikuha, yokohamashinokitanobubunniari, higashigawanihaumigaarimasu. On October 1 when 1927 does not lie down, it is yokohamashigaikutsukanokuniwakeraretatokini, tsurumikugadekimashita.
Cherry tree of Mitsuike Park 

 mitsuikekouennosakura

 

 tsurumikuniha, 290,000 person finish person. There is the house and releases, pitching a camp is 12,000 ninijodesu. 80 ijonokuninohitogakurashiteimasu.

 That pitching a camp and Japanese that there is tsurumikuyakushodeha and releases understand that difference each other and can live well peacefully, iroironatorikumioshiteimasu.

 tsurumikunochizu

 At "gaikokugojoho corner (information in foreign language) of kuyakusho 1 worth," it is konochizugamoraemasu.jishinnojoho


seikatsunojoho