- Top menu|Search
Fire Bureau

Notice

Yokohama-shi first aid consultation guide Yokohama calendar Supporters donation

Fire departments in Yokohama-shi

chizu

Aoba Ward Tsurumi Ward Midori Ward Kanagawa Ward Asahi Ward Seya Ward Nishi Ward hodo ke ward Naka Ward Minami Ward Izumi Ward Totsuka Ward Konan Ward Isogo Ward Sakae Ward Kanazawa Ward Tsuzuki Ward   Kohoku Ward

Fire Bureau carrying site

Citizen cooperation of Fire Bureau