- Top menu|Search
Civic Affairs Bureau

... chikakuigai*sekikyomin

◆◆*shigai*jinto 錄 system, gai*sekikyomin*kaseisakujuminhyo◆◆

 


・The Law of the Basic Resident Registers

・The entrance and exit country management and recognition of refugees method

・kio*nichihon*korewahei*yakujidatsurinichihon*sekishatokoredenyu*kanriso**reiho

ijohoreikoreshuaratamegohoritsu, the Masaru own July 9, 2012 (Heisei 24) start plus type enforcement.

Combination laws and ordinances revision, gai*sekikyomimmatozairyukanriseido*juminto 錄 system, *yusho*ko.

 

 

1Person from outside country up 錄 seidokore*shi

 

After the new law enforcement, it is non-outside country person up 錄 *meisho of re-location reason person from outside country up 錄 seido**shi. New mark residence management system, kiteijoryo*komokumatotokoretanki*ryushagai, "legitimate also citizen during residence period of outside country family register residence of the excess three moon" Masaru Miyako up 錄 zaijuminkihondaichori (production resident certificate).

This outside, kaesa*yoshihomushonyu*kanrikyokukofu "residence 卡" aru "*betsueijusha*meisho."

 

tadashize, gai*sekikyominharahonshuyamejiyumatogai*jinto 錄 *meisho, zaiitoshomatokoshinkigenishikorekikan, "residence 卡" to make visible aru "*betsueijusha*meisho" *ri.

It is nichiji*ji, sho*yumatozairyushikakuoyobinen*jifudo mokuzenyamejiyumatogai*jinto 錄 *meishokashii "residence 卡" on period of using, i*gai*sekikyominzaihonjishuaratamegohoritsuhodokoshikonichimato July 9, 2012 (Heisei 24). gu*kitei, nyoshitashoji (另, nyokagaikikankakugai*jinto 錄 *meishojoshokisaimatoshitajikakumitomesaruseikikankotan, sei*betsuryui):

 

["person from outside country up 錄 *meisho" of possession existence shiizairyu 卡 shiyokorekikan]

Permanent resident

It is person more than 16

shi July 8, 2015 (Heisei 27) stopper

Person from mi* 16

shi July 8, 2015 (Heisei 27), aru* 16歲 koreseinichi, *shachukakusoshashi

Person of specific activity ( in*teikenkyukatsudotojitoritoku "five years" korezairyukigensha.)

It is person more than 16

shizairyukigen**nichi, aru July 8, 2015 (Heisei 27), *shachukakusoshashi

Person from mi* 16

Early person stopper comparing of aru* 16歲 koreseinichi, three persons on shizairyukigen**nichi, July 8, 2015 (Heisei 27)

jojutsuigaikorezairyushikakusha

It is person more than 16

shizairyukigen**nichishi

Person from mi* 16

shizairyukigen**nichi, aru* 16歲 koreseinichi, *shachukakusoshashi

 

另, *chogai*jinto 錄 seidokore*shi, person from outside country up 錄 harahyo*yoshi橫*shihenkaesakyu*ka. koregonyoyokukakumitomegai*jinto 錄 harahyokore 內 yo, seimukihomushonyu*kanrikyoku 辦 riseimotomekaijikoreshu*.

 

<*hon 內 yoso*kore 說 light>

shimmatozairyukanriseidokore 說 light <renketsushihomushonyu*kanrikyoku>

*betsueijushaseidokore 說 light <renketsushihomushonyu*kanrikyoku>

Country Administration Bureau (橫*funkyoku / Kawasaki branch office) koreshozaiji <renketsushihomushonyu*kanrikyoku> containing Tokyo (zhongwen)

Person from outside country up 錄 ho*shigoseimotomekaijigai*jinto 錄 harahyokoreso* 說 light <renketsushihomusho>

 

 

2gai*sekikyomin*nariijuminkihondaichohokore*yo*sho

 

shimmatozairyukanriseidokihan*sho -- jo*komokumatotokoretanki*ryushagai, legality and outside citizen of country family register residence -- *nariijuminkihondaichohokore*yo*sho of the residence period excess three moon, production resident certificate. nariigai*yo*shosha, gu*nyoshitashoji:

(1) Person of medium-and-long term temporary stay of the excess three moon (zairyushikakuitanki*ryu, diplomacy, person of government affairs exclusion)

(2) Special permanent resident

(3) *jihinankyokashaaru*ji*zaikyokasha

(4) indeseiarumoshitsu*sekishodochimatokato*zaisha

 

After the laws and ordinances revision, it is yoshinichihonsekikyomin*gai*sekikyominichikikuminarimatokatei, *katoritokukisaikateizen*nariimmatojuminhyofukuhon.

In tadashize, resident certificate copy, it is -- izemmatojishi* 歷 on fu*kisaihonjishuaratamegohoritsuhodokoshikonichi -- July 9, 2012 (Heisei 24). inko, muhoyoi*meigaihodokoshikonichiizemmatojishiaruseimei.

 

People less than period of stay living-in-three moon of citizen of outside country family register residence, person of short term stay, disabled residence qualified person, flight injustice production resident certificate, inkomuhotoritokujuminhyofukuhon. Same time, *chogai*jinto 錄 homato*shi, own after July 9, 2012 (Heisei 24), bemmuho*kogai*jinto 錄 harahyokisaijikou*meisho.

 

After this, it is sokushizegai*sekikyomin, *yoku*kojishi (hanutsushi) shisotashichomurakoresai, mataju*nichihonsekikyominichi*, 辦 law of nature "*de" monkey report. kokakari*kakyofudokoreshinshu*.

 

<*hon 內 yoso*kore 說 light>

*ojishiarukateikore*kotomatosaruho**hanrei, seishoko

*ojuminhyofukuhonsaruseishomato**hanrei, seishoko

"nichiigokoresaruho*sarusei on ● 3 *oshuaratamegohoritsuhodokoshikonichi -- July 9, 2012 (Heisei 24)" of *osaruho / saruseikoreshosai 說 light sei* 閱 book page 內 the aruze "issue of ● 4 Tsunemi."

  

 

●3*oshuaratamegohoritsuhodokoshikonichi -- July 9, 2012 (Heisei 24) nichiigokoresaruho*sarusei

*koijuminhyomatogai*sekikyominju 辦 rimatoshu*, i 內 yodaichikafuni 3 Orui.

 

[1] jumukishichomurasaruhoarusaruseisha

・*ojishiarukateimato*ko, private seal up 錄 tokoresaruho <okaku*yakusho 辦 law of nature>

・saruseijuminhyofukuhonaruinkagamito 錄 *meishoto, *o*meishomatokofusarusei <okaku*yakushoarukakukomatsurigotofukumuhitsu 檯辦 law of nature>

・*betsueijusha*meishokoresarusei <okaku*yakusho 辦 law of nature>

 

[2] jumukihomushojihonyu*kanrikyokusaruhoarusaruseisha

・*oseimei, birth date, sex, *sekiaruji*mato*ko, residence 卡 aru*betsueijusha*meishokorekisaijikou*komatosaruho

・zairyushikaku*koarusaikofukoresarusei

・sho*kikamaearuhaigushakoresaruho ( ishu*shikakuaru "ryu*" toshu*shikaku, ihaigushakoremifunshikakukyoryusha)

 

[3] jumukihomushosaruseisha

・*aratameseizemmatogai*jinto 錄 original slip mention 內 yokore*meiso*koresarusei

Person from outside country up 錄 ho*shigoseimotomekaijigai*jinto 錄 harahyokoreso* 說 light <renketsushihomusho>

 

<*hon 內 yoso*kore 說 light>

橫*shi 內 kaku*yakushokore 辦 kojikan*shozaiji, denhanashi*yadodaihyo*seishoko

Each 橫*shi 內 administrative service ark 檯 shosaishi*seishoko

*ojishiarukateikore*kotomatosaruho**hanrei, seishoko

*ojuminhyofukuhonsaruseishomato**hanrei, seishoko

 

●4 ● The issue of Tsunemi

*oishitajokemmatomondai (FAQ), ga*jumbiryokaito* 說 meizai**, uyamaisei* 閱.

 

[1] *oshimmatojuminkihondaichoseidokoremondai

(1) Residence 卡 so*shu*

(2) hanutsushiarudesei / death, marriage / rikonso*shu*

(3) Person from outside country up 錄 *meishokorehenkaesaaruishitsuto

(4) 內 yo, saruseihoho**koshu*hi of resident certificate copy

(5) tsu*matokisaihoshiki**rihoshiki

(6) Person from outside country up 錄 harahyokorekisaijikou*mei

 

[2] *ogai*sekikyomimmatoinkagamito 錄 koremondai

(1) Is it ju**matoinkagamikaito 錄? (*okiboitsu*meitosusumikoinkagamito 錄 korejokyo)

(2) After the excess period of stay, is it private seal up 錄 ****ri?

(3) Private seal up 錄 *meishomato 內 yo, saruseihoho**koshu*hi

 

 

●5*oshinseidokoreshosai 內 yo

*ohaigohonjishuhoji*hodokoshimatoshinzairyukanriseidotokoreshosai 內 yo, sei* 閱 homushonyu*kanrikyokuaruze*mushomo* 說 light.

shimmatozairyukanriseidokore 說 light <renketsushihomushonyu*kanrikyoku>

*betsueijushakore 說 light <renketsushihomushonyu*kanrikyoku>

*ogai*jimmatojuminkihondaichoseidokore 說 light <renketsushi*musho>

*mushoseisakumato 說 mei** (PDF) (han*chubun)