- Top menu|Search
Yokohama City Council
   
Mobile version Page for primary and secondary students    English Simplified Chinese character Traditional Chinese character Korean Spanish Portuguese
Size of letterLetter sizeUnder letterThe letter small

Municipal assembly menu

  1. Yokohama City Council
  2. Member of the Diet
  3. List according to denomination

List according to denomination


The Liberal Democratic Party (31)

Leader MATSUMOTO Ken (the inside)
Vice-leader KUSAMA Tsuyoshi (Tsuzuki)
Vice-leader TAKAHASHI Norimi (Kanazawa)
Vice-leader WATANABE Tadanori (Tsurumi)
  INAMI Toshinosuke (the inside)
  UENO Morio (the west)
  KAJIMURA Mitsuru (spring)
  KAWAGUCHI Hiro (Seya)
  KUROKAWA Masaru (Kanazawa)
  KOMATSU Noriaki (Kanagawa)
  KOSHIISHI Katsuko (Sakae)
  SATO Shigeru (Asahi)
  SATO Hirofumi (Kohoku)
  SAITO Tatsuya (green)
  SAKAI Futoshi (Hodogaya)
  SAKAI Makoto (Kohoku)
  SHIMIZU Tomio (the west)
  SHIBUYA Takeshi (the south)
  SUZUKI Taro (Totsuka)
  SENOMA Yasuhiro (Konan)
  SEKI Katsunori (Isogo)
  TANOI Kazuo (Konan)
  HASEGAWA Takuma (Tsuzuki)
  FUSHIMI Yukie (Totsuka)
  FUJISHIRO Tetsuo (Kanagawa)
  FURUKAWA Naoki (Asahi)
  YAMASHITA Masato (green leaves)
  YAMADA Kazumi (Tsurumi)
  YAMAMOTO Takashi (Isogo)
  YUSA Daisuke (the south)
  YOKOYAMA Masato (green leaves)
Upper arrowWe come back to the top of page


Democratic Progressive Party (21)

Leader MORI Toshiaki (Hodogaya)
Vice-leader ITO Hirotaka (green)
Vice-leader OYAMA Shoji (Kohoku)
Vice-leader FUMOTO Rie (spring)
  ARIMURA Toshihiko (Tsurumi)
  ITO Junichi (the south)
  ISHIWATA Yukio (Sakae)
  OIWA Masakazu (Asahi)
  KAWAGUCHI Tamae (Kohoku)
  Tadashi Sugano quadrature (green leaves)
  KIHARA Mikio (Tsuzuki)
  KOGAYU Yasuhiro (Asahi)
  KONNO Norito (green)
  SAKAI Ryosuke (Kohoku)
  SAKAMOTO Katsuji (Totsuka)
  NAKAYAMA Daisuke (Kanagawa)
  HANAUE Kiyoshi (Seya)
  FUJISAKI Kotaro (green leaves)
  MOCHIZUKI Kotoku (Tsuzuki)
  YATABE Koichi (Kanazawa)
  YAMAURA Eita (Totsuka)


Upper arrowWe come back to the top of page


The Komeito (16)

Leader TAKAHASHI Masaharu (green)
Vice-leader GENNAMI Masayasu (spring)
Vice-leader SAITO Shinichi (Hodogaya)
  ANZAI Hidetoshi (Konan)
  OZAKI Futoshi (Tsurumi)
  KATO Hiroto (Isogo)
  KANO Shigeo (Seya)
  GYOTA Tomohito (green leaves)
  SAITO Shinji (Tsuzuki)
  TAKEUCHI Yasuhiro (Kanagawa)
  TAKENOUCHI Takeshi (Kanazawa)
  NAKAJIMA Mitsunori (Totsuka)
  NITTA Masatoshi (the south)
  FUKUSHIMA Naoko (the inside)
  MOCHIZUKI Yasuhiro (Kohoku)
  WADA Takuo (Asahi)
Upper arrowWe come back to the top of page


The Japanese Communist Party (nine)

Leader ONUKI Norio (green leaves)
Vice-leader ARAKI Yumiko (the south)
Vice-leader IWASAKI Hiroshi (Totsuka)
  USAMI Sayaka (Kanagawa)
  KAWAJI Tamio (Asahi)
  KITATANI Mari (Hodogaya)
  SHIRAI Masako (Kohoku)
  FURUYA Yasuhiko (Tsurumi)
  MIWA Chiemi (Konan)
Upper arrowWe come back to the top of page


Independent, net (four)

Leader INOUE Sakura (Tsurumi)
Vice-leader AOKI Maki (green leaves)
Vice-leader OTA Masataka (Isogo)
Vice-leader TOYOTA Yuki (Kohoku)
Upper arrowWe come back to the top of page


Revolution, Yokohama meeting (two)

Leader OBATA Masao (Kanazawa)
Vice-leader YAMADA Keiichiro (Konan)
Upper arrowWe come back to the top of page


Meeting (two) of independent maintenance

Leader OKUWA Masataka (Sakae)
Vice-leader YOKOYAMA Yutaro (spring)
Upper arrowWe come back to the top of page


Independent (nobody)

ISOBE Keita (Hodogaya)
Upper arrowWe come back to the top of page


Question that Q&A is common inGlossarySite map

Yokohama City Council City Council Bureau - September 30, 2005 Making - August 8, 2016 Update
It is asked opinion  - gi-kouhou@city.yokohama.jp - Telephone: 045-671-3040 - FAX: 045-681-7388
©1998-2016 City of Yokohama. All rights reserved.